Intézményünkben a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezzük az ellátottak napközbeni étkeztetését.

A nappali ellátás az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. A szolgáltatás nyitott formában az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működik.

Az intézmény biztosítja:

 • a napközbeni tartózkodás lehetőségét,
 • a társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának lehetőségét,
 • az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését,
 • igény szerint az ellátottak napközbeni étkeztetését,
 • hivatalos ügyek intézésének segítését,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatását, működésének, szervezésének segítését,
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezését, a szakellátáshoz való hozzájutás segítését,
 • az egészségügyi ellátás keretein belül, felvilágosító előadások szervezését, tanácsadást (életviteli, életvezetési, egészséges életmódról), gyógytornát, masszázst, mentális gondozást, gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás segítését,
 • érdek képviseleti szervekkel való kapcsolattartást,
 • jogi segítségnyújtást,
 • egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások szervezését,
 • a szolgáltatást igénybe vevők sokoldalú fejlesztését, mely kiterjed különösképpen önállóságuk, kommunikációs-és mozgásképességük fejlesztésére,
 • a szabadidő hasznos eltöltésének segítését, szabadidős programok szervezését,
 • a közösségi, a kulturális és a szabadidős programokban való egyenjogú részvétel elősegítését,
 • a társadalmi integráció elősegítését,
 • a fogyatékos személyek iránti társadalmi szemlélet megváltoztatásában való közreműködést,
 • az érintett családok tehermentesítését, továbbá felkészítésüket a későbbiekben esetlegesen szükségessé váló bentlakásos életformára.

Intézményünk a Kölcsey utcai székhelyen és az Orosházi úti telephelyen, munkanapokon 7.00 – 16.00 óra között fogadja az ellátást igénybevevő gyermekeket és felnőtteket, akiknek teljes körű felügyeletet, gondozást, egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást, szabadidős programokat biztosítunk.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelmet kell benyújtani az intézményvezetőnél. A kérelem előterjesztése intézményünkben írásban, az ellátást igénybe vevő cselekvőképessége alapján, az alábbiak szerint történik:

 • ha a személy cselekvőképes, a kérelmet maga nyújtja be,
 • ha a személy korlátozottan cselekvőképes, akkor a kérelmet törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy- ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességet nem korlátozta- önállóan terjesztheti elő,
 • ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő.

Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátás biztosításáról.

Az ellátás igénybevételéhez szükséges:

 • tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleménye vagy
 • a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi lelet vagy
 • a fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozatot, vagy az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény.

 

Elérhetőség: 70/523-88-46